Polityka prywatności Baltus Sp. z o.o.

Definicje:

Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych jest Baltus sp. z o.o. z siedzibą w 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15-19/218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880156 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , (dalej: „Baltus”),

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Formularz kontaktowy – usługa dostępna w Serwisie, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Baltus (dalej: „Formularz”);

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu pod adresem www. baltus.pl;

Serwis internetowy – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.baltus.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet (dalej: „Serwis”). 2

I. Korzystanie z Serwisu www.baltus.pl:

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Baltus.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Baltus w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną tj. umożliwianie kontaktu Użytkownikowi z Baltus poprzez Formularz zamieszczony w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Baltus tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników poprzez formularz zamieszczony w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celu działania plików cookies w zakresie niezbędnym do działania Serwisu (niezbędne pliki cookies) podstawą prawną przetwarzania jest – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie działania plików cookies (analityczne pliki cookies i marketingowe pliki cookies) potrzebnych do celów statystycznych i analitycznych.

II. Formularz kontaktowy:

Baltus zapewnia Użytkownikowi możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza zamieszczonego w Serwisie. Skorzystanie z Formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenie przez Baltus odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane przez Baltus w celu identyfikacji nadawcy zapytania oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Baltus – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III. Pliki cookies (obsługa cookies) i Google Analytics:

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis pod adresem: www.baltus.pl Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynnościach. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 3

Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: 1) Sesyjne pliki cookies, 2) Stałe pliki cookies, 3) Własne pliki cookies, 4) Pliki cookies stron trzecich:

1) Sesyjne poliki cookies – pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji; sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

2) Stałe pliki cookies – trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

3) Własne pliki cookies – są zapisywane przez obecnie przeglądany Serwis. Służą poprawie jakości korzystania z Serwisu.

4) Pliki cookies stron trzecich – są wykorzystywane prze strony trzecie, w celu śledzenia wizyt Użytkownika na różnych Serwisach, na których zamieszczane są treści reklamowe.

Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies „Google Analytics”, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Serwis wykorzystuje następujące kategorie plików cookies: 1) Niezbędne pliki cookies, 2) Analityczne pliki cookies, 3) Marketingowe pliki cookies:

1) Niezbędne pliki cookies – stosowanie tej kategorii plików cookies jest niezbędne do korzystania z Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Bez niezbędnych plików cookies nie jest możliwe korzystanie z Serwisu. Zgoda Użytkownika na działanie niezbędnych plików cookies nie jest wymagana. Pliki te zapamiętują działania i preferencje Użytkownika, umożliwiają także Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Zablokowanie przez Użytkownika działania niezbędnych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

4

2) Analityczne pliki cookies – stosowanie tej kategorii plików cookies wymaga uprzedniego wyrażenie zgody przez Użytkownika. Analityczne pliki cookies nie zostaną zainstalowane na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody. Pliki te przekazują Baltus informacje w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, a także wykorzystywane są do polepszenia jakości działania Serwisu. Użytkownik może dokonać wyboru ustawienia przeglądarki, tak aby tej kategorii pliki cookies były blokowane. Wycofanie zgody na wykorzystanie analitycznych plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

3) Marketingowe pliki cookies – stosowanie tej kategorii plików cookies wymaga uprzedniego wyrażanie zgody przez Użytkownika. Marketingowe pliki cookies nie zostaną zainstalowane na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody. Pliki te umożliwiają dostosowanie reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika Serwisu. Stosowanie marketingowych plików cookies umożliwia profilowanie Użytkownika w celu jak najlepszego dopasowania ofert do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może dokonać wyboru ustawienia przeglądarki, tak aby tej kategorii pliki cookies były blokowane. Wycofanie zgody na wykorzystanie marketingowych plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

IV. Zarządzanie plikami cookies:

Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę lub wycofać zgodę na działanie analitycznych plików cookies oraz marketingowych plików cookies w dowolnym momencie dokonując zmiany ustawień bezpośrednio w Serwisie lub dokonując konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie przez Użytkownika działania ww. plików cookies może spowodować brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu np. Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji personalizacji Serwisu.

Pod poniższymi linkami zostały zamieszczone instrukcje konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach:

  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • • Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  • • Microsoft Internet Explorer:

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 5

V. Przechowywanie plików cookies:

Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownik maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

VI. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych i Inspektorem Danych Osobowych:

Użytkownik może skontaktować się z Baltus za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@baltus.pl

Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@baltus.pl

VII. Okres przetwarzania danych osobowych:

Baltus przetwarzana dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania, a także przez czas określający przedawnienie, dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Baltus.

VIII. Uprawnienia użytkownika:

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Baltus. 6

IX. Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych:

Baltus dokłada wszelkiej staranności, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników a dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Baltus podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Baltus.

XI. Zmiany polityki prywatności:

W celu dostosowania niniejszej Polityki prywatności do zmian w przepisach prawnych Baltus może dokonywać zmian w przedmiotowym dokumencie w dowolnym czasie. Dokonywanie zmian w Polityce prywatności może być również dokonane w przypadku wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności w Serwisie.