Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
serwisu internetowego www.baltus.pl

§ 1

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:
  a) Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych jestBaltus sp. z o.o. z siedzibą w 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15-19/218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880156 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  b) Formularz kontaktowy – Usługa świadczona w Serwisie, umożliwiająca przesłanie poprzez Formularz zamieszczony w Serwisie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Usługodawcy w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (dalej: „Formularz”);
  c) Usługodawca – Usługodawcą jest Baltus sp. z o.o. z siedzibą w 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15-19/218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880156 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  d) Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego jako Usługobiorca w odniesieniu do Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  e) Usługi – świadczone drogą elektroniczną poprzez Serwis Usługodawcy wskazane w niniejszym Regulaminie;
  f) Serwis internetowy – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.baltus.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet (zwanego dalej: „Serwis”);
  g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną tj. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);
  h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  i) Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), (dalej: „Regulamin”)
  j) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 2

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach Serwisu, który świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatnie Usługi drogą elektroniczną: w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, aktualną ofertą w zakresie świadczonych usług, ponadto Serwis pozwala na korzystanie z następującej Usługi – Formularz.
 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 8. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje serwisu.

§ 3

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem: a) zawierana jest z Usługodawcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu;
  b) rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na wykorzystaniu Formularza
  zostaje zawarta poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli zawarcia Umowy o świadczeniu Usługi Formularza, poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza dostępnego w Serwisie tj.: imię Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika, temat zapytania, treść zapytania, następnie kliknięcie przycisku „Wyślij” znajdującego się poniżej wskazanych pól, w celu nawiązania kontaktu przez Usługodawcę z Użytkownikiem i udzielenie przez Usługodawcę odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych Użytkownika jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzania Ogólnego o Ochronie Danych), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora). Skorzystanie przez Użytkownika z Formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia Usługi określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Formularza przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie. Rezygnacja z Usługi Formularza, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z Usługi Formularz do Usługodawcy na adres mailowy: kontakt@baltus.pl z adresu elektronicznego, który został podany przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Użytkownika.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu.

§ 4

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w stosunku do danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz udostępnionych w ramach Formularza.
 2. W związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne: a) zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji Usługi Formularza, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za pośrednictwem Formularza zapytanie.
  b) świadczenia na rzecz Użytkowników innych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu określonych w Regulaminie (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) analizy sposobu korzystania z Serwisu, także opartej na profilowaniu, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. analizy i oceny sposobu zachowania się Użytkowników do celów ulepszenia świadczenia Usług (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) analizy danych Użytkowników, także opartych o profilowanie, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Użytkowników; dążenie przez Usługodawcę do ciągłego ulepszania świadczonych Usług, (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ochrony praw majątkowych i niemajątkowych Usługodawcy (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ochrony praw majątkowych i niemajątkowych Usługodawcy (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) zgody udzielonej poprzez zaznaczenie pola w celu wyrażenia woli otrzymywania informacji marketingowych oraz wyboru preferowanej formy przekazywania takich informacji (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane w powyższych celach przez następujące okresy:
  a) okres niezbędny do zrealizowania usługi;
  b) okresy wymagane przez przepisy prawa;
  c) okres niezbędny do odpowiedzi i reakcji na zgłaszane reklamacje, żądania, roszczenia związane ze świadczoną usługą, także potencjalne roszczenia zgłaszane do sądów lub innych organów publicznych;
  d) okres prowadzenia badań, analiz i ocen w celu ulepszenia produktu;
  e) do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych.
 4. Usługodawca przestanie również przetwarzać dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest oparte o realizację prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach wskazując swoją szczególną sytuację, jak również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym.
 5. Dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: dostawcom usług oraz rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Usługodawcą i przetwarzającymi dane wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wynikające z przepisów prawa:
  a) prawo dostępu do danych i wydania kopii danych,
  b) prawo żądania sprostowania danych,
  c) prawo żądania wydana danych w ustrukturyzowanym formacie (prawo do przenoszenia danych),
  d) prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy;
  e) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, Użytkownik może ją w każdym momencie wycofać; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5
Usługodawca informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:
1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
2) obecność i działanie złośliwego oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware);
3) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka (worms) w niewidocznym załączniku;
4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
5) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

6) piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane
7) sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
8) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
9) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia
10) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
1) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
2) aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
5) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
6) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
7) szyfrowanie transmisji danych;
8) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
9) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 6

 1. Użytkownik przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie lub pisemnie na adres Usługodawcy – Baltus sp. z o.o. z siedzibą w 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15-19/218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000880156 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. O wyniku reklamacji Użytkownik informowany jest na piśmie na adres wskazany do doręczeń lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść reklamację na usługi świadczone przez Usługodawcę z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Użytkownikiem a Usługodawcą przez Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r.) Adres e-mail Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl.
 4. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Użytkownik ma prawo podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji przez mediatora powołanego w trybie art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienie sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
  9
 2. W celu dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian w przepisach prawnych Usługodawca może dokonywać zmian w przedmiotowym dokumencie w dowolnym czasie. Zmiany w Regulaminie mogą być również dokonane w przypadku wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności w Serwisie.
 3. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Usługodawca powiadomi

Użytkowników o zmianie treści Regulaminu w przesłanej na adres mailowy informacji.

 1. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.